سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
هنگامی که نزد دانشمندی می نشینی، برای شنیدن حریصتر از گفتن باش وخوب گوش دادن را مانند خوب گفتن یاد بگیر و سخن کسی را قطع مکن . [امام علی علیه السلام]